کلیپ مراحل رشد جنین در طیور

این ویدیو مراحل رشد جنین از روز اول تا بیرون آمدن از تخم را نشان میدهد.