کارتون - رنگو - دوبله گلوری ۲

ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسیدوبله شده در انجمن گویندگان جوان ( گلوری)