کارتون - رنگو - دوبله گلوری

ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسیدوبله شده در انجمن گویندگان جوان ( گلوری)