کلیپ اجازه ندید تغییرات ، ما را متمایز کنند

ما همه یکسان هستیم ...