کلیپ خواهران به هم چسبیده هندی‬

گانگا و یامونا، دو خواهر به هم چسبیده در هند زندگی می کنند. این دو خواهر ۴۶ ساله، که از لگن به هم چسبیده اند، چهار دست، سه پا، یک معده و دو قلب دارند. آن ها دو کلیه و یک کبد دارند و باید برای کوچکترین کار به دقت با هم هماهنگ شوند.