کلیپ سگِ ربات منحصر به فرد

العالم: این سگ قادر است تا زمان شارژ بعدی ۳۲ کیلومتر مسافت را بپیماید و تعادلش را حتی در صورتی که لگد بخورد یا تعادلش را از خواسته باشد از دست بدهد، حفظ نماید.