کلیپ بوکس در مجلس اوکراین

دو نماینده مجلس اوکراین، در راهروهای پارلمان با ضربات مشت با همدیگر درگیر شدند.اختلاف این دو نماینده بر سر قانونی درباره مالکیت زمین بود.یک نیروی امنیتی پارلمان در نهایت و در حالیکه دهان و صورت هر دو نماینده خونریزی کرده بود، به درگیری آنها خاتمه داد.