کلیپ حضور غیرمنظره اوباما در یک تبلیغ تلویزیونی!

حضور غیرمنظره اوباما در تبلیغ بیمه عمومی در شبکه محبوب بازفید.