کارتون - دلیر - دوبله گلوری - راوی - Brave

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسیمترجم : علی کاس زاده دوبله شده در انجمن گویندگان جوان ( گلوری)