کارتون - ماداگاسکار۳ - دوبله گلوری گلوریا و ملمان

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسیبا هنر نمایی آرزو آفری و وحید آذریدوبله شده در انجمن گویندگان جوان