کارتون - ماشین ها ۱ - دوبله گلوری

دوبله شده در انجمن گویندگان جوان با هنرنمایی آرزو آفری ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی