کلیپ گشت روباه مکار در بی بی سی

ورود یک روباه به ساختمان بی بی سی انگلیس برای لحظاتی اوضاع و احوال کارکنان این شبکه را به هم ریخت.