کارتون - عصر یخبندان ۴ - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسیمترجم : علی کاس زادهدوبله شده در انجمن گویندگان جوان ( گلوری)