کلیپ حضور بدون حجاب نماینده عربستان در جلسه سازمان ملل!

حضور بدون حجاب نماینده عربستان در جلسه سازمان ملل!