کلیپ مرگ پزشک و بیمار در چاه آسانسور

درگیری فیزیکی پزشک یک بیمارستان با بیمار مراجعه کننده منجر به سقوط هر دو در چاه آسانسور و مرگ در دم آنها شد.