کلیپ خانم راننده ناشی پررو

این خانم راننده , ناشی ترین راننده شهر پراگ در پارک کردن ماشین است