کلیپ اراده این جوان , معلولیت مادرزادی اش را شکست داد

لوک اریکسون جوانی است که به طور مادرزادی بدون دست چپ بدنیا آمده است . او حتی قسمتی از ریه چپ را نیز ندارد ولی چنان اراده قوی و مصممی دارد که بسیاری از انسان های سالم از آن بی بهره هستند.