کلیپ عمل پیوند دو دست برای اولین بار در هند

پزشکان هندی از نخستین پیوند موفقیت آمیز دست در شبه قاره خبر دادند.در این عمل جراحی دست یک مرد ۲۴ سال که بر اثر تصادف رانندگی جانش را از دست داده بود به بدن مرد ۳۰ ساله دیگری که از قطار در حال حرکت به بیرون پرت شده بود، پیوند زده شد.