کلیپ دعوت غیر مسلمانان به مساجد بریتانیا برای چای و شیرینی

بعضی از مسجد ها در بریتانیا درهای خود را به روی همه مردم باز کردند تا غیرمسلمانان را با نحوه اداره مساجد آشنا کنند. انجمن مسلمانان بریتانیا، این برنامه را به مسجد من بیا نامگذاری کرده تا تنش هایی را که در پی حمله های اسلام گرایان افراطی در پاریس بالا گرفته، کاهش دهد. بهرنگ تاج دین به مسجدی در شرق لندن رفت تا این برنامه را از نزدیک ببیند.