کلیپ خیابان های آینده چه شکلی هستند؟

در سال های اخیر، استفاده از انرژی خورشیدی بیش از پیش در زندگی انسان ها نفوذ کرده تا جایی که خیابان های امریکا به پنل های خورشیدی مجهز شده اند.