کلیپ بسکتبال با کره خر آمریکایی

مردم ایالت تنسی آمریکا که ظاهراً از بازی بسکتبال به شیوه معمول آن خسته شده اند، به سراغ شیوه جدیدی برای این بازی رفتند و این بار، سوار بر تعدادی کره خر به بازی پرداختند که توجه کاربران را در شبکه اینترنت برانگیخت.