کلیپ خوردن ۳۲ تخم مرغ در ۶۰ ثانیه

تاکرو کوبایاشی کسی است که در یک دقیقه , ۳۲ تخم مرغ پوست گرفته را خورد.