کلیپ میمونی که آتش درست کرده و غذایش را خودش کباب می کن

این میمون که در آمریکا زندگی می کند یاد گرفته که چوب جمع کند و با کبریت آتش روشن کرده و غذای مورد علاقه اش را بر روی چوب زده و کباب کند.