کارتون - سرود انجمن گویندگان جوان ( گلوری انترتینمنت) با صدای مهرداد رئیسی

شاعر و خواننده: مهرداد رئیسی