کلیپ راننده خوش شانس

راننده پس از اینکه کنترل ماشین از دستش خارج می شود، به طور معجزه آسایی جان سالم به در می برد