کلیپ ۵گل برتر جام ملت ها از نگاه تلویزیون کره شمالی

تا گل برتر امسال جامملتهای آسیا تا الان ولی از تلویزیون های کره شمالی!