کلیپ خونسردی مرد نیوزیلندی میله به سر همه را متعجب کرد

مرد نیوزیلندی که هدف حمله قرار گرفته و یک میله آهنی در سرش گیر کرده بود خود را به مرکز توزیع سوخت رساند و از افراد حاضر در آن جا درخواست کمک کرد.