کلیپ بروس لی کوچولو

خردسال ۴ ساله، چنان شبیه بروس لی، ابزار دفاع شخصی را حرکت می دهد که گویی سال های سال است با این وسیله سر و کار داشته است.