کلیپ مادر با بدن خود سپر جان پسر کوچکش شد

مادر جوان با قرار دادن بدن خود بین اتوموبیل و فرزندش مانع آسیب رسیدن به پسر کوچکش شد. پسر صدمه ای ندید ولی مادرش در این تصادف مجروح شد.