کلیپ راننده عشق کارواش

به نظر میرسد این راننده خیلی عجله داشت که ماشینش زودتر تمیز شود