کلیپ جنگ بازی کارگران بیکار

وقتی کارفرما یا سرکارگر بالای سر کارگران نباشد اغلب آنها کار را تعطیل کرده و به تفریح و استراحت می پردازند، مانند این دو کارگر روس که جنگ بازی می کنند.این دو کارگر ساختمانی روس سر کارفرما و سرکارگر را در یک کارگاه ساختمانی دور دیده اند. بنابراین، بهترین فرصت برای خنده و بازی را به دست آورده و دلی از عزا در می آورند.