کارتون - آنونس دوبله انیمیشن لوراکس (گلوری)

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی ||مترجم: علی کاس زاده ||دوبله شده در انجمن گویندگان جوان (گلوری)