کلیپ شوخی عجیب قرائتی!

اصرار بی جای خبرنگار در سوال از موضوعی که آقای قرائتی اطلاعی درباره​اش نداشت، کار را به عمه ایشان کشاند تا یکی از سوژه​های صرفا جهت اطلاع این هفته باشد.