کلیپ خوردن ۱۰۰ شیرینی در ۱۳۰ ثانیه

فیلم زیر، مربوط به مرد جوانی است که توانست ۱۰۰ عدد شیرینی را در مدت ۱۳۰ ثانیه بخورد.