کلیپ اسپیکری اعجاب انگیز !

اسپیکر معلق Air۲، اسپیکر اعجاب انگیزی است که از دو بخش مجزا تشکیل شده، بخشی ثابت و بخشی برای بلوتوث.