کارتون - بزرگداشت استاد علی کسمایی پدر دوبله ایران

بزرگداشت علی کسمایی توسط انجمن گویندگان جوان نامگذاری یک استودیو انجمن به نام استاد علی کسمایی توسط مهرداد رئیسی