کارتون - آنونس انیمیشن کمدی : تور و نابودگر

سرپرست گویندگان : مهرداد رئیسیارائه ای از گلوری انترتینمنتمحصول : ۲۰۱۱ ایسلند