کلیپ صحنه ای که دلیل لزوم بستن کمربند ایمنی را نشان میدهد

تصادف اتوبوس و وانت در سر چهارراهی در نیومکزیکو - خوشبختانه این تصادف تلفات جانی نداشت ولی شرکت اتوبوس رانی مکزیک گفت که از این به بعد از این ویدیو برای هشدار به کارآموزان رانندگی اتوبوس شهری , استفاده خواهد کرد تا به یاد داشته باشند که کمر بند ایمنی را همیشه ببندند زیرا حادثه هیچگاه خبر نمی کند