کلیپ گربه کینه ای

گربه بداخلاق , از شوخی دوست صاحبش خوشش نیامد و انتقام گرفتمهمان جوان فکر کرد می تواند با گربه دوستش شوخی کند . دستکش آشپزخانه را برداشت و کمی سر به سر گربه گذاشت ولی گربه بداخلاق , که از این شوخی خوشش نیامده بود , دنبال مهمان گذاشت و با وجود اینکه مهمان به خارج از اتاق فرار کرد ولی گربه کینه جو دست بردار نبود.