کارتون - گویندگان جوان و Press TV

مصاحبه با مهرداد رئیسی و گزارش از دوبلاژ انجمن (گلوری) پخش شده در Press TV