کلیپ سه گل برتر جهان در سال ۲۰۱۴

جایزه بهترین گل سال، موسوم به جایزه فرانس پوشکاش، به خامس رودریگز، ستاره تیم ملی کلمبیا رسید.