کلیپ گزارش ۲۰:۳۰ از تشنج و درگیری فیزیکی در مجلس!

گزارش بخش خبری بیست و سی تلویزیون ایران از تشنج و درگیری فیزیکی در مجلس ایران در حین نطق میان دستور علی مطهری در جلسه علنی!