کلیپ جنگ مرگبار عقرب ها

عقرب ها هم نوع خوار هستند. در نبرد میان عقرب ها همواره پیروزی با عقربی است که جثه ای بزرگتر داشته باشد.یک سوسک بیتل از زیر شن ها بیرون می آید . سوسک از کنار یک عقرب سیاه عبور کرده اما جلوتر در دام یک عقرب زرد گرفتار می شود.ظاهرا نیش عقرب در لاک پشت سوسک فرو نمی رود در هر حال سوسک را رها می کند زیرا عقرب سیاه به سویش حمله کرده است.دو عقرب با هم درگیر می شوند. در بین عقرب ها، هم نوع خواری رو