کلیپ تهیه برگر با گوشت پشه

وقتی گوشت گاو و گوسفند در دسترس نباشد و آدم ها هوس برگر کنند می توانند گوشت جانور دیگری را به کار ببرند به ویژه که مفت و مجانی هم است. افراد این قبیله در منطقه ای جنگلی در آفریقا ظاهرا به گوشت گاو و گوسفند یا پستاندار دیگری دسترسی ندارند اما در عین حال علاقه زیادی به خوردن برگر کبابی دارند.بنا براین هر یک قابلمه ای را که کمی خیس کرده انددر دست گرفته و می افتند به جان پشه هایی که مانند ....