کلیپ بدشانسی محض

در یکی از اتوبان های چین کامیونی در حال حرکت است که ناگهان یکی از چرخ های آن در می رود. چرخ سرگردان می چرخد، می چرخد و صاف می رود به سراغ یک آدم بدشانس که کنار در باز اتومبیلش در حاشیه اتوبان ایستاده بود. فیلم را با هم ببینیم.