کلیپ وجود بیش از ۱۰۰ ″برلین″ در سراسر جهان

برلین تنها نام پایتخت آلمان نیست. سازندگان یک فیلم مستند با نام برلین در سراسر جهان به دیدار مناطقی در گوشه و کنار دنیا رفته اند، که که نام برلین را برای خود برگزیده اند