کلیپ شلیک پیاپی به پای معتاد توسط نیروی انتظامی ایران

شلیک پیاپی به پای معتاد شیشه ای شمشیر به دست توسط نیروی انتظامی دامغان