کلیپ کامیون مشدی ممدلی در هند

مشاهده این کامیون در جاده ای در هند بیننده را ناخوداگاه یاد ماشین مشدی ممدلی ، نه بوق داره نه صندلی می اندازد.