کلیپ عکاسی نقاشی با نور، خلق صحنه های اعجاب انگیز

شب که می شود عکاس نقاشی با نور دوربین اش را بر می دارد و به شکار صحنه می رود. با نور نقاشی می کند بر روی بومی که تاریکی شب است.