کلیپ در دنیای بچه ها، خانم ها رو نمیزنن

نازش کن، بخندونش، حالا بزنش....